Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

107
Hankintojen ilmastokriteerien kehittäminen

Hankinnat

Toimenpiteet 107 ja 108  liittyvät yhteen ja siksi niillä on yhteinen kuvaus ja yhteisiä tehtäviä.

Toimenpiteen tavoitteena on 1) tunnistaa ne kaupungilla kilpailutettavat hankinnat, jotka ovat hankintavolyymiltaan ja elinkaarisilta ilmastovaikutuksiltaan merkittävimpiä, 2) kehittää olemassa olevia ja käyttöönottaa uusia hankintakriteerejä, joiden avulla hankitaan mahdollisimman vähän ilmastoa kuormittavia ja neitseellisiä luonnovaroja kuluttavia tuotteita ja palveluita, sekä 3) tehdä toteutuneiden hankintojen vaikuttavuuden arviointia ilmastonäkökulmasta.

Toimenpiteen keskeisiä toteuttajatahoja ovat kaupungin hankintayksiköt eli keskushallinto ja eri toimialat (kaupunkiympäristö, kulttuuri ja vapaa-aika, kasvatus ja koulutus sekä sosiaali- ja terveystoimiala). Kaupungin ympäristöpalvelut ovat toimenpiteen toteutuksessa mukana asiantuntijaroolissa, mm. tuottamalla tukimateriaaleja hankintoja valmistelevien tueksi sekä avustamalla uusien kriteerien laadinnassa. Toimenpidettä edistetään erityisesti kuusivuotisessa, Suomen ympäristökeskuksen vetämässä Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure)-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on Helsingin osalta kehittää kaupungin hankintoja vähähiilisemmiksi ja paremmin hiilijalanjäljen huomioiviksi.

Ilmastovaikutuksiltaan merkittävimpien hankintaryhmien tunnistaminen toteutetaan Suomen ympäristökeskuksen kehittämällä hankintojen hiilijalanjälki -laskentamenetelmällä. Hankintakriteerejä kehitetään ja otetaan käyttöön kunkin hankintayksikön oman kilpailutusaikataulun mukaisesti. Kilpailutuksissa ja hankintakriteerien laadinnassa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan päästölaskentaa, elinkaarimalleja ja ilmastovaikutusten arviointia. Vuoropuhelu markkinan kanssa on erityisen tärkeässä roolissa.

Tähän mennessä elinkaarenaikaisten ilmastopäästöjen arviointia on tehty kaupungilla yksittäisissä hankinnoissa kuten ICT-laiteiden, toimistotuolien ja ulkovalaistuksen hankinnassa. Kaupungin rakennushankkeissa hankinnan ilmastopäästöjä lasketaan melko säännönmukaisesti, mutta laskentaa ei vielä tehdä säännönmukaisesti ennakoivasti siten, että tulokset ohjaisivat suunnittelua ja kilpailutusta.Toteutuneiden hankintojen vaikuttavuuden arviointia ilmastonäkökulmasta ei ole kaupungilla vielä juurikaan tehty rakennushankkeita lukuunottamatta.

Seuraavat Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelman toimenpiteet toteuttavat myös osaltaan tätä toimenpidettä: toimenpide 19 (kuljetusten ja työkoneurakoiden hankintakriteerit), 20 (kuljetuskaluston ja käyttövoimien hankintakriteerit), 38 (rakentamisen ja ylläpidon hankintakriteerit) ja 113 (elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen hankintakriteerit).

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kehitetään olemassa olevia ja käyttöönotetaan uusia hankintakriteerejä Helsingin hankintoihin huomioiden elinkaari, kiertotalous ja ilmastonäkökulma paremmin. Ympäristökriteerien tulee olla vähimmäisvaatimuksina tai vertailuperusteina merkittävällä painoarvolla.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 18.03.2019
  CANEMURE-hanke käynnistetään

  Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) on kuusivuotinen Suomen ympäristökeskuksen vetämä kansallinen hankekokonaisuus, jossa edistetään ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia 22 partnerin voimin. Hanke saa rahoitusta EU:n Life-ohjelmasta.

  Helsingin osahankkeen tavoitteena on löytää keinoja hillitä ilmastonmuutosta hankintojen kautta. Hankkeen myötä hankintojen kestävyys ja vähähiilisyys pyritään saamaan kilpailutuksessa keskeisesti vaikuttaviksi tekijöiksi.

  Helsingin osahankkeeseen valitaan useita pilotoitavia hankintaesimerkkejä, joiden hankintaprosessissa pyritään huomioimaan vähähiilisyys sekä ympäristö- ja vastuullisuusnänäkökohdat mahdollisimman kattavasti. Lisäksi selvitetään, miten hiilijalanjäljen laskentaa voidaan soveltaa eri hankintaryhmissä ja millaisia kriteerejä hiilijalanjäljelle voidaan muodostaa.

  Hankkeella edistetään keskeisesti Helsingin tavoitetta saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä.

  Lisätietoja hankkeesta: 
  https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Canemure
  https://helsinginilmastoteot.fi/venture/canemure/

 • 31.03.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 31.05.2019
  Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet-hanke käynnistetään

  Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet (HNRY)-hanke on kaksivuotinen Helsingin kaupungin vetämä hankekokonaisuus, jossa kehitetään Helsingin, Vantaan, Espoon ja Turun kaupungin yritysalueita kohti hiilineutraaliutta. Konseptoimalla ja pilotoimalla toimintaa hankkeen kohdealueilla etsitään uusia ratkaisuja työkoneiden ja logistiikan päästöihin, materiaalien hyötykäyttöön sekä hiilineutraalin liiketoiminnan vauhdittamiseen.

  Helsingin osahankkeessa yksi keskeisistä kehittämiskohteista on päästöttömän työmaan-hankintakriteerien kehittäminen ja pilotointi.

  Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Suomen rakennerahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020-ohjelmasta. 

  Lisätietoja hankkeesta: 
  https://hankkeet.hiilineutraalisuomi.fi/hanke/hnry/
  https://helsinginilmastoteot.fi/venture/hnry/

 • 23.10.2019
  Luodaan toimenpiteelle alustavat mittarit
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 09.12.2019
  Markkinavuoropuhelu: päästötön työmaa

  Markkinavuoropuhelutilaisuus infraurakoitsijoille päästöttömän työmaan konseptista ja alustavista kriteereistä.

 • 31.01.2020
  Päästötön työmaa: kahdenkeskiset vuoropuhelut

  Kahdenkeskiset vuoropuhelut infraurakoitsijoiden kanssa fossiilivapaan ja päästöttömän työmaan kriteereistä.

  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2020
  Fasilitoidaan vastuullisten hankintojen kehitystyötä

  Ylläpidon alueurakoiden hankintojen kehittäminen

  17.12.2019 kaupungin sisäinen työpaja ilmasto ja ympäristöasioiden huomioimisesta alueurakoiden kilpailutuksissa

  27.2.2020 kaupungin sisäinen työpaja alueurakoiden sopimusseurannan ja ympäristökriteerien käytön parantamiseksi

  4/2020 Alueurakoiden sopimusseurannan käytäntöjen yhtenäistämistyö käynnistyy

  3/2021 Alueurakoiden kalustotarkistukset alkavat syksyllä ja talvella 2020-2021

  5/2021 Tietopyyntö ympäristökriteerien kiristämisestä seuraavaan isoon alueurakkaan liittyen

  Elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen kehittäminen

  10.2.2020 kaupungin sisäinen työpaja elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen kriteerien kehittämiseksi 

  17.4.2020 kaupungin sisäinen työpaja Soten ja Kaskon ruokapalveluhankintojen vastuullisuuskriteereistä

 • 29.10.2021
  Canemure-hankkeen hankintakeisseissä kehitetään olemassa olevia ja otetaan käyttöön uusia ilmasto-, ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmat huomioivia kriteerejä

  Valmistuvat keissit kevät/kesä 2020:

  • Suunnittele ja rakenna-urakassa tarjoajat laskivat tarjousvaiheessa suunnitelmiensa hiilijalanjäljen, joka pisteytettiin osana tarjouskilpailua. Kohteen vähimmäisvaatimuksia mm. puurakentamisvelvoite kaavasta, uusiutuvan energian hyödyntäminen (mm. lämmityksessä) ja vaatimus aurinkosähköjärjestelmän varustamiselle, työmaan toteutuminen fossiilivapaana, e-luku ≤ 75.
  • Uuden toimialatalon ravintolapalvelun hiilijalanjälki tullaan laskemaan sopimuskaudella. Kilpailutukseen tarkennettiin kaupungin tahtotilaa vähentää hankinnan kohteeseen liittyviä päästöjä hankinnan ja sopimuskauden aikana sekä tiukennettiin yleisesti vastuullisuuskriteerejä.
  • Uudelleenpäällystysurakoissa urakoitsijoilta kerätään sopimuskauden aikana lähtötietoja urakan hiilijalanjälkilaskentaa varten. Kilpailutuksessa vähimmäisvaatimuksena mm. urakkakohtainen ympäristösuunnitelma ja toimijakohtainen ympäristöjärjestelmä. Seuraamme ja osallistumme asfaltointialan yhteisen hiilijalanjälkityökalun kehitystyöhön ja pyrimme edistämään yhteisten käytäntöjen löytämistä ja tiukentamaan ympäristökriteerejä esimerkiksi kaluston osalta.
  • Maitotuotteiden hankinnassa tunnistettiin elinkaaristen KHK-päästöjen kannalta merkittävimmät toimet alan asiantuntijoiden ja laajan markkinavuoropuhelun avulla ja pyrittiin vaikuttamaan näihin hankintakriteerein. Kilpailutukseen tiukennettiin jo käytössä olleita vastuullisuuskriteerejä sekä tarkasteltiin, miten hiilijalanjälki ja kiertotalous voidaan ottaa kriteereissä paremmin huomioon. Lisäksi kartoitettiin markkinan valmiutta hiilijalanjälkilaskentaan.
  • Lihatuotteiden hankinnassa tunnistettiin elinkaaristen KHK-päästöjen kannalta merkittävimmät toimet alan asiantuntijoiden ja laajan markkinavuoropuhelun avulla ja pyrittiin vaikuttamaan näihin hankintakriteerein. Kilpailutukseen tiukennettiin jo käytössä olleita vastuullisuuskriteerejä sekä tarkasteltiin, miten hiilijalanjälki ja kiertotalous voidaan ottaa kriteereissä paremmin huomioon. Lisäksi kartoitettiin markkinan valmiutta hiilijalanjälkilaskentaan.
  • Palvelutalojen ruokapalveluiden kilpailutuksessa kehitettiin erityisesti vastuullisuuskriteerien sopimusseurantaa ja pyritään sopimuskauden aikaiseen hiilijalanjäljen pienentämiseen. Kilpailutukseen tarkennettiin kaupungin tahtotilaa vähentää hankinnan kohteeseen liittyviä päästöjä sekä tiukennettiin yleisesti vastuullisuuskriteerejä.

   

  Myöhemmin (2020-2021) valmistuvat keissit:

  • Asuinkerrostalon peruskorjauksen hankesuunnitteluvaiheessa tullaan optimoimaan tarkasteltavan rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ja elinkaarikustannuksia, sekä rakennuksen käyttöön perustuvaa energiankulutusta ja elinkaarikustannuksia. Varsinaisessa suunnittelussa tullaan huomioimaan hiilijalanjälki- ja kiertotalousnäkökulmat mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.
  • Hämeentiellä toteutetaan katu- ja vesihuollon suunnittelun yhteydessä suunnittelua ohjaava päästötarkastelu. Hiilijalanjälki pyritään huomioimaan myöhemmin myös varsinaisessa urakkavaiheessa.
 • 31.10.2021
  Hankintayksiköt osallistuvat koulutuksiin tai järjestävät itse koulutuksia ilmasto- ja kiertotalouskriteerien käytöstä hankinnoissa

  1.4.2020 Rakennusten elinkaaren hiilijalanjälki pähkinänkuoressa-tilaisuus (KYMP)

  Tilaisuuden tavoitteena oli luoda yleiskäsitys rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljestä ja selventää, miten asia koskettaa erityisesti Helsingin kaupungin talonrakennushankkeissa toimivia henkilöitä. Tilaisuudessa kuultiin:

  - Mitä hiilijalanjäljellä tarkoitetaan ja mitä asioita se huomioi,
  - Mitä hiilijalanjälkeen liittyvää lainsäädäntöä on odotettavissa lähitulevaisuudessa
  - Mitkä asiat ovat merkityksellisiä hiilijalanjäljen muodostumisen kannalta
  - Miten voimme tilaajina ja rakennuttajina vaikuttaa rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeen - sisältäen esimerkkejä Helsingin kaupungilta ja muualta

 • 31.10.2021
  Hankintayksiköt soveltavat olemassa olevia hiilijalanjälkityökaluja ja -kriteerejä ilmastovaikutuksiltaan merkittävimpien hankintojen kilpailutuksissa

  Välietapit

  Kaupunkiympäristön toimiala:

  • Määritellään toimialan hankinnoista ne, joille asetetaan tarkempia ilmastokriteerejä.
  • Otetaan rakennushankkeissa käyttöön elinkaariohjausmalli, joka sisältää hankkeiden hiilijalanjäljen laskennan sekä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian tavoitteet.
  • Sovitaan toimintamallista, miten hankinnoille asetetaan ilmastokriteerejä.

   

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

  Sosiaali- ja terveystoimiala

  Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 • 31.12.2021
  Ympäristöpalvelut ja hankinnat- ja kilpailuttaminen -tiimi laativat kriteeripankin hankintoja valmistelevien tueksi

Mittarit

Kilpailutukset, joissa ilmastokriteereitä käytetty vähimmäisvaatimuksena tai vertailuperusteena
Uusien ja päivitettyjen kriteerien määrä
Järjestettyjen vähähiilisten hankintojen koulutusten määrä
Osuus hankinnoista, joissa ilmastokriteerit on huomioitu
Vaikutus
Merkittävä
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Yhteyshenkilöt
 • Mia Malin

  Mia Malin

  ympäristösuunnittelija

  Ympäristöpalvelut

 • Satu Turula

  Satu Turula

  projektikoordinaattori

  Ympäristöpalvelut

 • Marja Sarmela

  Marja Sarmela

  hankintalakimies

  Talous- ja konserniohjaus

Tietoja päivitetty 03.04.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?