Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

108
Hankintojen ilmastopäästöjen tunnistaminen ja arviointi

Hankinnat

Toimenpiteet 107 ja 108 liittyvät yhteen ja siksi niillä on yhteinen kuvaus ja yhteisiä tehtäviä.

Toimenpiteen tavoitteena on 1) tunnistaa ne kaupungilla kilpailutettavat hankinnat, jotka ovat hankintavolyymiltaan ja elinkaarisilta ilmastovaikutuksiltaan merkittävimpiä, 2) kehittää olemassa olevia ja käyttöönottaa uusia hankintakriteerejä, joiden avulla hankitaan mahdollisimman vähän ilmastoa kuormittavia ja neitseellisiä luonnovaroja kuluttavia tuotteita ja palveluita, sekä 3) tehdä toteutuneiden hankintojen vaikuttavuuden arviointia ilmastonäkökulmasta.

Toimenpiteen keskeisiä toteuttajatahoja ovat kaupungin hankintayksiköt eli keskushallinto ja eri toimialat (kaupunkiympäristö, kulttuuri ja vapaa-aika, kasvatus ja koulutus sekä sosiaali- ja terveystoimiala). Kaupungin ympäristöpalvelut ovat toimenpiteen toteutuksessa mukana asiantuntijaroolissa, mm. tuottamalla tukimateriaaleja hankintoja valmistelevien tueksi sekä avustamalla uusien kriteerien laadinnassa. Toimenpidettä edistetään erityisesti kuusivuotisessa, Suomen ympäristökeskuksen vetämässä Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure)-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on Helsingin osalta kehittää kaupungin hankintoja vähähiilisemmiksi ja paremmin hiilijalanjäljen huomioiviksi.

Ilmastovaikutuksiltaan merkittävimpien hankintaryhmien tunnistaminen toteutetaan Suomen ympäristökeskuksen kehittämällä hankintojen hiilijalanjälki-laskentamenetelmällä sekä toimialojen asiantuntijoiden tekemän merkittävyyden arvioinnin kautta. Hankintakriteerejä kehitetään ja otetaan käyttöön kunkin hankintayksikön oman kilpailutusaikataulun mukaisesti. Kilpailutuksissa ja hankintakriteerien laadinnassa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan päästölaskentaa, elinkaarimalleja ja ilmastovaikutusten arviointia. Vuoropuhelu markkinan kanssa on erityisen tärkeässä roolissa.

Helsinki on merkittävä julkinen hankkija. Hankinnat eli sisäiset ja ulkoiset palvelujen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot muodostavat yli 40 prosenttia Helsingin kaupungin menoista. Hankintojen arvo koko konserni huomioiden on noin 2,5 miljardia euroa. Rakentamisen osuus siitä on noin puolet.

Tähän mennessä elinkaaren aikaisten ilmastopäästöjen arviointia on tehty kaupungilla yksittäisissä hankinnoissa kuten ICT-laiteiden, toimistotuolien ja ulkovalaistuksen hankinnassa. Kaupungin rakennushankkeissa hankinnan ilmastopäästöjä lasketaan jo jonkin verran, mutta laskentaa ei vielä tehdä säännönmukaisesti ennakoivasti siten, että tulokset ohjaisivat suunnittelua ja kilpailutusta. Toteutuneiden hankintojen vaikuttavuuden arviointia ilmastonäkökulmasta ei ole kaupungilla vielä juurikaan tehty rakennushankkeita lukuunottamatta.

Seuraavat Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelman toimenpiteet toteuttavat myös osaltaan tätä toimenpidettä: toimenpide 19 (kuljetusten ja työkoneurakoiden hankintakriteerit), 20 (kuljetuskaluston ja käyttövoimien hankintakriteerit), 38 (rakentamisen ja ylläpidon hankintakriteerit), 42 (elinkaaripäästöjen minimoiminen) ja 113 (elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen hankintakriteerit).

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Tunnistetaan ilmastopäästöjen ja kiertotalouden kannalta merkittävät hankinnat ja kehitetään päästölaskentaa, elinkaarimalleja ja ilmastovaikutusten arviointia näihin hankintoihin. Tehdään hankintojen vaikuttavuuden arviointia ympäristönäkökulmasta.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 18.03.2019
  CANEMURE-hanke käynnistetään

  Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) on kuusivuotinen Suomen ympäristökeskuksen vetämä kansallinen hankekokonaisuus, jossa edistetään ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia 22 partnerin voimin. Hanke saa rahoitusta EU:n Life-ohjelmasta.

  Helsingin osahankkeen tavoitteena on löytää keinoja hillitä ilmastonmuutosta hankintojen kautta. Hankkeen myötä hankintojen kestävyys ja vähähiilisyys pyritään saamaan kilpailutuksessa keskeisesti vaikuttaviksi tekijöiksi.

  Helsingin osahankkeeseen valitaan useita pilotoitavia hankintaesimerkkejä, joiden hankintaprosessissa pyritään huomioimaan vähähiilisyys sekä ympäristö- ja vastuullisuusnänäkökohdat mahdollisimman kattavasti. Lisäksi selvitetään, miten hiilijalanjäljen laskentaa voidaan soveltaa eri hankintaryhmissä ja millaisia kriteerejä hiilijalanjäljelle voidaan muodostaa.

  Hankkeella edistetään keskeisesti Helsingin tavoitetta saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä.

  Lisätietoja hankkeesta: 
  https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Canemure
  https://helsinginilmastoteot.fi/venture/canemure/

 • 02.04.2019
  Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston uudessa aloitteessa edistetään vähähiilisiä hankintoja

  Helsinki on mukana kuuden suurimman suomalaisen kaupungin kaupunginjohtajien vuonna 2011 perustamassa kaupunginjohtajien ilmastoverkostossa, jonka tavoitteena on monipuolinen ilmastoasioiden yhteistyö sekä toimiminen suunnannäyttäjänä ilmastokysymyksissä. Yhtenä verkoston toimintatapana on laatia yhteisiä aloitteita, joita on julkaistu 15 kappaletta. 

  Keväällä 2019 julkaistussa aloitteessa nro 14 esitettiin ennakointi- ja arviointityökalun kehittämistä hankintojen alkuvaiheen suunnittelun avuksi, jotta mahdollistetaan ilmastovaikuttavuudeltaan suurimpien hankintojen tunnistaminen. Aloitteessa todetaan myös, että erityinen kehittämiskohde ovat sopimusehdot sekä sopimuskauden seuranta ja valvonta.

 • 27.05.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Arvioidaan Helsingin kaupungin hankintojen hiilijalanjälki hankintakategorioittain

  Suomen ympäristökeskus arvioi Helsingin kaupungin hankintojen hiilijalanjäljen osana laajempaa Suomen kuntien hankintojen hiilijalanjäljen arviointia ja Canemure-hanketta. Tehty selvitys on tiettävästi ensimmäinen laatuaan Suomessa ja se perustuu Tilastokeskuksen hankintamenoluokitteluun. Vuonna 2018 Helsingin hankintojen kokonaishiilijalanjälki oli 0,81 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Vaikka arvio hiilijalanjäljestä on vielä hyvin karkea, antaa se kuitenkin käsityksen hankintamenoryhmien aiheuttaman ilmastokuormituksen suuruusluokasta ja jakautumisesta. ​

  Laskennassa hyödynnettiin SYKEn kehittämää julkisten hankintojen hiilijalanjäljen laskentamallia, joka perustuu ympäristölaajennettuun panos-tuotosmalli ENVIMATiin. Kunkin hankintamenoryhmän elinkaariset kasvihuonekaasupäästöt on laskettu kertomalla hankintamenosumma keskimääräisellä kasvihuonekaasupäästökertoimella. 

  Selvitystä hyödynnetään taustatietona Canemure-hankkeessa sekä Helsingin kaupungin hankintojen kehittämistyössä arvioitaessa hankintaryhmien merkittävyyttä ilmastonäkökulmasta sekä sitä, mihin päästövähennystoimenpiteitä tulee erityisesti kohdistaa.

  Lisätietoa selvityksestä: https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Helsinki_pienentaa_ilmastopaastoja_hanki(52433)

 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 23.10.2019
  Luodaan toimenpiteelle alustavat mittarit
 • 31.12.2019
  Arvioidaan kaupunkiympäristön toimialan hankintaryhmien merkittävyys ilmasto-, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun näkökulmista

  Kaupunkiympäristön toimialan hankintojen kehittämistyötä ohjaa uusi hankintastrategia, jonka puitteissa laaditaan vastuullisten hankintojen toimintamallia omassa toimenpideryhmässä. Tämä työ aloitettiin käymällä läpi toimialan hankinnoissa käytettyjä ympäristökriteereitä hankintaryhmittäin. Sen jälkeen listattiin vastaaviin kategorioihin vaikuttavat Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman, toimialan ympäristöohjelman, kiinteistöstrategian ja muiden ohjelmien tavoitteet. Näiden vaiheiden jälkeen arvioitiin kunkin hankintaryhmän merkittävyyttä niin ilmasto-, ympäristö- kuin sosiaalistenkin kriteerien osalta. Toimintamallia on jatkossa tarkoitus edistää erillisen projektisuunnitelman kautta.

 • 17.04.2020
  Raportti PEF-menetelmän käytöstä julkisissa hankintaprosesseissa julkaistaan

  Suomen ympäristökeskus ja Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut ovat selvittäneet yhteistyössä osana Canemure-hanketta PEF-menetelmän (Product Environmental Footprint) käytettävyyttä ilmastovaikutusten arviointiin julkisissa hankinnoissa. SYKEn tekemässä selvityksessä käytettiin keissiesimerkkinä Helsingin kaupungin maitotuotteiden hankintaa.

  Raportti: Tuotteiden ympäristöjalanjälkimenetelmä PEF - Käyttö julkisten hankintojen ilmastovaikutusten arvioinnissa
  Blogi: Vähähiilisiä hankintoja ympäristöjalanjälkimenetelmällä?

  Mitä on tehtävä?
 • 29.05.2020
  Päivitetään toimenpiteen yhteyshenkilöt

  Päivitetään toimenpiteen yhteyshenkilöt niin, että jokaiselta toimialalta löytyy nimetty yhteyshenkilö toimenpiteelle ympäristöpalveluiden vastuuhenkilöiden lisäksi.

 • 18.06.2020
  Pro-gradu tutkielma infrarakentamisen muoveista valmistuu

  Pro-gradu työssä selvitetään Helsingin kaupungin infrarakentamisessa käytettävien muovilaatujen korvaamista kierrätettävyydeltään ja hiilijalanjäljeltään paremmilla materiaalivalinnoilla.

  Tutkimuksen kohteena on kaksi Helsingin kaupungin infratyömaata, joista selvitetään, kuinka paljon ja mitä muovilaatuja työmaalle hankitaan, pois lukien pakkausmuovit. ​Tarkempaan tarkasteluun valittiin kaapelinsuojaputket.

 • 31.05.2021
  Fasilitoidaan vastuullisten hankintojen kehitystyötä

  Ylläpidon alueurakoiden hankintojen kehittäminen

  17.12.2019 kaupungin sisäinen työpaja ilmasto ja ympäristöasioiden huomioimisesta alueurakoiden kilpailutuksissa

  27.2.2020 kaupungin sisäinen työpaja alueurakoiden sopimusseurannan ja ympäristökriteerien käytön parantamiseksi

  4/2020 Alueurakoiden sopimusseurannan käytäntöjen yhtenäistämistyö käynnistyy

  3/2021 Alueurakoiden kalustotarkistukset alkavat syksyllä ja talvella 2020-2021

  5/2021 Tietopyyntö ympäristökriteerien kiristämisestä seuraavaan isoon alueurakkaan liittyen

  Elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen kehittäminen

  10.2.2020 kaupungin sisäinen työpaja elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen kriteerien kehittämiseksi 

  17.4.2020 kaupungin sisäinen työpaja Soten ja Kaskon ruokapalveluhankintojen vastuullisuuskriteereistä

 • 29.10.2021
  Canemure-hankkeen hankintakeisseissä toteutetaan päästöjen arviointia ja hiilijalanjälkilaskentaa

  Valmistuvat keissit kevät/kesä 2020:

  • Suunnittele ja rakenna-urakassa tarjoajat laskivat tarjousvaiheessa suunnitelmiensa hiilijalanjäljen, joka pisteytettiin osana tarjouskilpailua.
  • Uuden toimialatalon ravintolapalvelun hiilijalanjälki tullaan laskemaan sopimuskaudella.
  • Uudelleenpäällystysurakoissa urakoitsijoilta kerätään sopimuskauden aikana lähtötietoja urakan hiilijalanjälkilaskentaa varten.
  • Maitotuotteiden hankinnassa tunnistettiin elinkaaristen KHK-päästöjen kannalta merkittävimmät toimet alan asiantuntijoiden ja laajan markkinavuoropuhelun avulla ja pyrittiin vaikuttamaan näihin hankintakriteerein.
  • Lihatuotteiden hankinnassa tunnistettiin elinkaaristen KHK-päästöjen kannalta merkittävimmät toimet alan asiantuntijoiden ja laajan markkinavuoropuhelun avulla ja pyrittiin vaikuttamaan näihin hankintakriteerein.
  • Palvelutalojen ruokapalveluiden kilpailutuksessa kehitettiin erityisesti vastuullisuuskriteerien sopimusseurantaa ja pyritään sopimuskauden aikaiseen hiilijalanjäljen pienentämiseen.

   

  Myöhemmin (2020-2021) valmistuvat keissit:

  • Asuinkerrostalon peruskorjauksen hankesuunnitteluvaiheessa tullaan optimoimaan tarkasteltavan rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ja elinkaarikustannuksia, sekä rakennuksen käyttöön perustuvaa energiankulutusta ja elinkaarikustannuksia. Varsinaisessa suunnittelussa tullaan huomioimaan hiilijalanjälki- ja kiertotalousnäkökulmat mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.
  • Hämeentiellä toteutetaan katu- ja vesihuollon suunnittelun yhteydessä suunnittelua ohjaava päästötarkastelu. Hiilijalanjälki pyritään huomioimaan myöhemmin myös varsinaisessa urakkavaiheessa.
 • 31.10.2021
  Hankintayksiköt osallistuvat koulutuksiin tai järjestävät itse koulutuksia ilmasto- ja kiertotalouskriteerien käytöstä hankinnoissa sekä ilmastovaikutusten arvioinnista

  1.4.2020 Rakennusten elinkaaren hiilijalanjälki pähkinänkuoressa-tilaisuus (KYMP)

  Tilaisuuden tavoitteena oli luoda yleiskäsitys rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljestä ja selventää, miten asia koskettaa erityisesti Helsingin kaupungin talonrakennushankkeissa toimivia henkilöitä. Tilaisuudessa kuultiin:

  - Mitä hiilijalanjäljellä tarkoitetaan ja mitä asioita se huomioi,
  - Mitä hiilijalanjälkeen liittyvää lainsäädäntöä on odotettavissa lähitulevaisuudessa
  - Mitkä asiat ovat merkityksellisiä hiilijalanjäljen muodostumisen kannalta
  - Miten voimme tilaajina ja rakennuttajina vaikuttaa rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeen - sisältäen esimerkkejä Helsingin kaupungilta ja muualta

 • 31.10.2024
  Toimialat tekevät hankintojen vaikuttavuuden arviointia ilmastonäkökulmasta

Mittarit

Sellaisten hankintaprosessien määrä, joiden yhteydessä hankinnan hiilijalanjälki on laskettu
Sellaisten hankintojen määrä, jossa hankinnan hiilijalanjälki on vaikuttanut hankintapäätökseen
CO2 vähennysten määrä sellaisissa hankinnoissa, joissa hiilijalanjälki ohjaavana tekijänä
Vaikutus
Merkittävä
Eteneminen
Myöhässä
Aikajänne
Yhteyshenkilöt
 • Satu Turula

  Satu Turula

  projektikoordinaattori

  Ympäristöpalvelut

 • Mia Malin

  Mia Malin

  ympäristösuunnittelija

  Ympäristöpalvelut

 • Reetta Huomo

  Reetta Huomo

  Projektiasiantuntija

  Ympäristöpalvelut

Tietoja päivitetty 22.05.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?