Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

113
Elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen ilmastokriteerit

Hankinnat

Toimenpide 113 jakautuu kahteen toisiaan tukevaan osa-alueeseen.

1) Kehitetään ja tiukennetaan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia vähentäviä sekä kiertotaloutta huomioivia kriteerejä kaupungin elintarvikehankinnoissa.  Vastuuorganisaationa toimii Palvelukeskusliikelaitos (Palke). 

2) Kehitetään ja tiukennetaan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia vähentäviä sekä kiertotaloutta huomioivia kriteerejä kaupungin ruokapalveluhankinnoissa. Vastuuorganisaationa toimivat ruokapalveluita tilaavat toimialat kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (Kasko) sekä sosiaali- ja terveystoimiala (Sote).

 

Hankinnat eli sisäisten ja ulkoisten palvelujen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot muodostavat yli 40 prosenttia Helsingin kaupungin menoista. Helsingin kaupunki on tehnyt pitkään työtä kestävien ja ympäristömyötäisten hankintojen edistämiseksi. Työtä ohjaa muun muassa valtuuston hyväksymä ympäristöpolitiikan tavoite, jonka mukaan kaikki kaupungin hankintaprosessit sisältävät ympäristökriteerejä vuoteen 2020 mennessä. 

Merkittävimmät toimijat toimenpiteen näkökulmasta ovat kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, sosiaali- ja terveystoimiala sekä Palvelukeskus Helsinki. Kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan päiväkoti-, koulu- ja opiskelijaruokailun suunnittelua ja toteutusta ohjaavat ravitsemus- ja ruokailusuositukset. Ruokalistassa, joka on suunniteltu suositusten mukaisesti, on jo lähtökohtaisesti huomioitu ruoan ympäristökuormituksen vähentäminen. Palvelukuvauksia on kehitetty viime vuosina myös ilmastoystävällisyyden näkökulmasta. Sosiaali- ja terveystoimialalla ruoan ilmastovaikutuksia vähennettäessä keskeistä on ruokahävikin pienentäminen, energiatehokkuuden lisääminen sekä kauden mukaisten ja lähialueella tuotettujen raaka-aineiden huomioiminen ruokalistasuunnittelussa ja ruokapalvelujen toteutuksessa. Palvelukeskus Helsingin ruokatarjoomaa kehitetään yhteistyössä toimialojen kanssa huomioiden kaupungin, toimialojen ja liikelaitoksen strategiset tavoitteet ja vastuullisuusnäkökulmat sekä eri asiakasryhmille määritellyt ruokailu- ja ravitsemussuositukset.

Suomen suurimpana julkisten ruokapalvelujen tuottajana Palvelukeskus on mukana yli päivittäin 100 000 ruokahetkessä. Suurena ruokapalvelujentuottajana Palvelukeskuksella on vastuu ja velvollisuus, mutta myös mahdollisuus vaikuttaa elintarvikehankintojen ilmastoystävällisyyteen. Työtä tullaan mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan toimittajia ja loppukäyttäjiä kuunnellen. Yksi käytännön työkaluista tällaisen sidosryhmäyhteistyön lisäämiseksi on markkinavuoropuhelu, jossa toimittajilla ja tilaajilla on mahdollisuus keskustella hankintaan liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista. Vuoropuhelut ja laajat markkinakartoitukset lisäävät myös hankinnan onnistumista, kun tilaajalla on selkeä käsitys markkinoiden valmiuksista vastata tilaajan asettamiin vaatimuksiin.

 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kehitetään ja tiukennetaan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia vähentäviä sekä kiertotaloutta huomioivia kriteerejä kaupungin elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Viimeisimmät päivitykset

name
Ylläpitäjä

Koko toimenpide: Toimenpiteen mittarit

Määritellään toimenpiteen osa-alueille alustavat mittarit

name
Ylläpitäjä

Elintarvikehankinnat: Markkinavuoropuhelutilaisuudet

13.8 Maitovalmisteet 

14.8 Lihavalmisteet 

 

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 01.10.2018
  Koko toimenpide: Palvelukeskus Helsingin kilpailuttama ruokakuljetuspalveluiden kokonaisuus

  Palvelukeskus Helsingin kilpailuttama ruokakuljetuspalveluiden kokonaisuus muodostuu ruokapalveluiden logistiikasta, johon kuuluvat muun muassa kotiateriakuljetukset, päiväkoti- ja kouluruokakuljetukset sekä toimipaikkojen väliset ruokakuljetukset. Hankinta on saanut kiitosta mm.   myönteisistä ympäristö- ja kustannusvaikutuksistaan. Hankinnassa haasteena olivat muun muassa laaja toimitusalue pääkaupunkiseudun yli 2000 toimituspisteeseen sekä kuljetusten toimitusaikataulut minuutin tarkkuudella.

  Hankinnassa ajoneuvokaluston ympäristökriteerejä kiristettiin huomattavasti aiemmasta. Uudet kuljetussopimukset alensivat kuljetuksista aiheutuneita päästöjä merkittävästi. Häkäpäästöt vähenivät 22%, typenoksidit 67 % ja hiukkaspäästöt 92 % aiempaan kuljetuskalustoon verrattuna. Samassa yhteydessä aikaansaatiin jopa 25 % kustannusten säästö verrattuna aikaisempiin sopimuksiin.

   

  Lue lisää:

 • 14.08.2019
  Elintarvikehankinnat: Markkinavuoropuhelutilaisuudet

  13.8. Maitovalmisteet 

  14.8. Lihavalmisteet 

   

 • 20.09.2019
  Koko toimenpide: Yhteyshenkilöiden valinta

  Valitaan toimenpiteen kahdelle erilliselle osa-alueelle yhteyshenkilöt ja sovitaan toimenpiteen toteutuksesta.

 • 25.09.2019
  Koko toimenpide: Toimenpiteen mittarit

  Määritellään toimenpiteen osa-alueille alustavat mittarit. Ruokapalveluhankintojen osalta mittareita täsmennetään vielä yhdessä vastuutahojen kanssa.

 • 30.09.2019
  Elintarvikehankinnat: Markkinakartoitus

  Lähestytään maito- ja lihatuotteiden markkinavuoropuhelutilaisuuksiin osallistuneita yrityksiä markkinakartoitusmateriaalilla, jossa käsitellään...

  - kriteeriehdotukset

  - kustannusvaikutus tiukennetuista kriteereistä

  - markkinoiden valmius vastata kriteereihin

 • 21.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 18.11.2019
  Elintarvikehankinnat: tekniset vuoropuhelut

  Tekniset vuoropuhelut potentiaalisten maito- ja lihatoimittajien kanssa.

  Käsiteltäviin teemoihin kuuluivat myös uudet vastuullisuuskriteerit. 

   

 • 29.11.2019
  Elintarvikehankinnat: Ympäristökriteerien nykytila

  Selvitetään ympäristö- ja ilmastokriteerien käytön nykytila Helsingin kaupungin elintarvikehankinnoissa. Tarkastellaan menneitä kilpailutuksia sekä 2019 alkaen toteutettavia.

   

 • 20.12.2019
  Ruokapalveluhankinnat: Tehtävien tarkempi määrittely

  Sovittiin alustavasta toimialakohtaisesta ruokapalveluhankintojen tehtävänmäärittelystä seuraavasti: ruokapalveluhankintoja valmistellaan yhteistyössä Canemure-hankkeen kanssa koordinoidusti tavoitteena saada koko kaupungin ruokapalveluhankinnoille mahdollisuuksien mukaan yhteneväinen kriteeristö. Ensimmäinen yhteinen koordinointipalaveri pidettiin 19.12. Päätettiin tarkemmin vuoden 2020 laaja-alaisen työpajasarjan käynnistämisestä ja jatkosta. 

 • 20.12.2019
  Ruokapalveluhankinnat: Mittareiden tarkempi määrittely

  Sovittiin mittaroinnista seuraavasti: 1) sopimuskauden aikainen yhteydenpito palveluntuottajien kanssa (lukumäärä), 2) kehitetään mittaristoa toimialakohtaisten palvelukuvausten tai laatuliitteiden kautta: käytetään ympäristöön/ilmastoon/kiertotalouteen liittyviä kriteereitä, niiden lukumääriä, valvontaa sopimuskauden aikana, 3) sovitaan tarkemmasta mittaroinnista vuoden 2020 kokouksissa.

 • 20.12.2019
  Ruokapalveluhankinnat: Aloituspalaveri

  Aloituspalaveri pidettiin 11.12. ruokapalveluhankintoja koskevan osa-alueen vastuutahojen kanssa. Sovittiin vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta seuraavasti: 1) osallistutaan työpajasarjaan, jossa kehitetään yhteisiä elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen vastuullisuuskriteereitä, 2) kokoonnutaan 3-5 kertaa vuoden 2020 aikana tilannekatsaukseen, 3) perustetaan teams-tiimi työalustaksi, 4) kutsutaan 113-toimenpiteen työryhmään ja teams-ryhmään tarpeen mukaan uusia asiantuntijoita.

 • 15.05.2020
  Elintarvikehankinnat: Markkina-analyysimallin luominen

  Laaditaan elintarvikkeiden vastuullisuuden tarkastelemiseksi markkina-analyysimalli yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakolun ympäristöjohtamisen (Corporate Environmental Management, CEM) opiskelijoiden kanssa. 

   

  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2020
  Koko toimenpide: osallistutaan kehittämistyöpajoihin.

  Osallistutaan vuonna 2020 laaja-alaiseen työpajasarjaan, jossa kehitetään yhteisiä elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen vastuullisuuskriteereitä.

  10.2. kaupungin sisäinen työpaja elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen kriteerien kehittämiseksi 

 • 31.12.2020
  Elintarvikehankinnat: Palvelukeskuksen elintarvikehankintojen ympäristö- ja ilmastovaikutukset

  Selvitetään Palvelukeskuksen elintarvikehankintojen ympäristö- ja ilmastovaikutukset  yleisellä tasolla. Tarkastellaan myös..

  1) keinot pienentää ympäristö- ja ilmastovaikutusta

  2) hillintäkeinojen kustannusvaikutusta

   

 • 31.12.2020
  Elintarvikehankinnat: Kriteerikirjaston kokoaminen

  Kerätään käytössä olleita elintarvikkeita koskevat kriteerit kriteerikirjastoksi siten, että jokaiselle hankintakategorialle on tarjolla vähintään yksi ympäristö- ja ilmastovaikutuksen huomioiva kriteeri tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. 

  Välietapit: 

  - liha ja maitohankinnat 05/2020 mennessä

  - tuoretuotteet (HeVi) 06/2020 mennessä. Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ympäristöjohtamisen (Corporate Environmental Management) opiskelijoiden kanssa. 

  - kala ja kalatuotteet 08/2020 mennessä

 • 31.12.2020
  Ruokapalveluhankinnat: markkinavuoropuheluita ruokapalvelutoimittajien kanssa.

  Pyritään järjestämään markkinavuoropuheluita mahdollisuuksien mukaan jo kevään 2020 aikana.

 • 31.12.2020
  Ruokapalveluhankinnat: mittariston edistäminen.

  Edistetään edelleen ruokapalveluhankintojen ympäristö- ja ilmastovaikutusten mittariston muotoutumista vuoden 2020 palavereissa ja työpajoissa.

Mittarit

Elintarvikehankinnat, joissa on käytetty ilmastokriteerejä vähimmäisvaatimuksena (lkm)
Elintarvikehankinnat, joissa on käytetty ilmastokriteerejä vähimmäisvaatimuksena (hinta)
Markkinavuoropuhelutilaisuuksien määrä suhteessa elintarvikehankintojen määrään
Ilmastokriteerit omaavien elintarvikehankintojen osuus - hankintakategoriat
Sopimuskumppaneiden kanssa pidettyjen ympäristö- ja ilmastoasioiden käsittelykertojen lukumäärä
Ilmastokriteerien läpileikkaavuus elintarvikehankintakategorioissa
Vaikutus
Merkittävä
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
PalkeKaskoSoteTasoPalu_Ympa
Yhteyshenkilöt
 • Saara Ojanen

  Saara Ojanen

  hankinta-asiantuntija

  Palvelukeskusliikelaitos

 • Marja Sarmela

  Marja Sarmela

  hankintalakimies

  Talous- ja konserniohjaus

 • Meri Mathlin

  Meri Mathlin

  Suunnittelija

  Palvelukeskusliikelaitos

 • Reetta Huomo

  Reetta Huomo

  Projektiasiantuntija

  Ympäristöpalvelut

 • Elisa Selki-Rocchi

  Elisa Selki-Rocchi

  Palvelupäällikkö

  Talous- ja konserniohjaus

Tietoja päivitetty 01.06.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?