Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

123
Älykkään ja puhtaan (Smart&Clean) liiketoiminnan kasvu

Smart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa Helsinkiin

Toimenpiteessä seurataan älykkään ja puhtaan liiketoiminnan kehittymistä Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla.

Smart&clean-yritystoiminnan lähtötilanne kartoitetaan vuodelle 2020. Selvityksellä tuotetaan runko uusien smart&clean-työpaikkojen ja liiketoiminnan kasvun seurannalle. Suunnittelu tehdään yhdessä pääkaupunkiseudun Smart&Clean-säätiön kanssa. Vertailutiedoiksi toimialaluokitusten ja ympäristöliiketoiminnan oheen valitaan useita erillisiä smart&clean-liiketoiminnan ja toimia tukevia aloja.

Kasvua seurataan toimenpideohjelman edetessä keräämällä tietoa yritysten ja niissä olevien työpaikkojen määrän ja liikevaihdon perusteella. Toiminnan kehittymistä seurataan myös mm. Carbon Neutral Cities-verkoston yhteistyökaupunkien ja Smart Cities and Communities-hankeverkostojen kaupunkien kanssa.

Kaupunkiorganisaation toimintamallit ja kriteerit yhdistäen elinkeinopoliittiset tavoitteet ja päästövähennykset.

Smart&clean-liiketoiminnan kehitystyössä huomioidaan kaupungin elinkeinopolitiikassa kansainvälisen vetovoiman ja osaavan työvoiman painopisteet. Uuden ja kasvavan liiketoiminnan kehitys sitouttaa useita tahoja kaupunkiorganisaatiossa, joista elinkeino-osaston toiminta konkretisoituu yritysten vähähiilisyyden mahdollistamiseen ja vähähiilisiä ratkaisuja tarjoavien yritysten toiminnan edistämiseen kokeilualustojen, hankkeiden ja investointien kautta.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Tehdään Älykkään ja puhtaan (S&C) kasvun toimenpideohjelma, jonka ensimmäisessä vaiheessa määritellään:
● Lähtötilanne (S&C työpaikat, yritykset, investoinnit) ja seuranta
● Synkronointi kansainvälisten edelläkävijäkaupunkien mittareihin riittävän vertailun mahdollistamiseksi
● Helsingin vahvuudet ja painotukset (yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa)
● Ohjelman keinovalikoima, toimenpiteet, aikajänne, resurssit ja ohjaus
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Yhdistetyt toimenpiteet
126Kaupunkiorganisaatiolle luodaan toimintamalleja ja kriteereitä, jotka mahdollistavat kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttamisen yhdessä päästövähennystoimenpiteiden kanssa.

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 22.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 22.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 06.03.2020
  Puhtaan ja älykkään liiketoiminnan lähtötilanteen kartoitus (työpaikat, yritykset, investoinnit) ja seuranta

  Ensimmäinen arviontikierros saatiin päätökseen. Prosessissa opittiin paljon mille aloille ja minkälaisin painotuksin Smart&Clean-liiketoiminta jakautuu Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Seurantamalliksi luotiin viitekehys ja kategoriat liiketoiminnan alojen mukaan ja poikkileikkaavasti teknisten ratkaisujen, palvelujen ja alustaratkaisujen mukaan. Liiketoiminta-aloiksi valikoitui yhdeksän pääteemaa, joista kolme suurinta alaa yritysmäärältään olivat Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, Rakentaminen, infra ja kiinteistöt ja energiaratkaisut. Samat kolme alaa olivat suurimmat myös liikevaihdon mukaan jaoteltuna. Ensimmäisen tarkastelun pääkriteereinä toimivat yrityksen kotipaikka (pääkaupunkiseutu) ja liikevaihto (>200 000€, n=339) ja näiden lisäksi keskeisinä tunnuslukuina jatkoseurannassa ovat henkilöstömäärä ja tuloskehitys.

  Jatkotyön suunnitteluun mielenkiinnon kohteiksi nousivat mm. vertailu muiden alojen kehitykseen sekä kasvuyritysten ja aluetaloudellisten vaikutusten tarkempaan analysointiin.

  Tulokset koostetaan osaksi kaupungin ympäristöraportointia ja tulevaa arviointia, seurantaa ja yhteistyömahdollisuuksia varten luodusta kehikosta keskustellaan myös muiden kaupunkien kanssa tulevissa ilmastoaiheisissa tapaamisissa ja tilaisuuksissa. Jatkuvaa arviointia toteutetaan ja kehitystrendiä seurataan säännöllisesti HNH-ohjelman edetessä.

  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2020
  Puhtaan ja älykkään liiketoiminnan seuranta ja relevanttien mittarien varmistaminen

  Liiketoiminnan kehittymisen seurantaa jatketaan kevään ja syksyn 2020 aikana analysoimalla kansainvälisten edelläkävijäkaupunkien mittareita vertailun helpottamiseksi sekä seuraavaa tilannekatsausta varten. Tulosanalyysin, vertailun ja jatkuvan seurannan avulla helpotetaan Helsingin ja pääkaupunkiseudun S&C-liiketoiminnan vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamista. 

Mittarit

Smart&clean-yritysten määrä
Vaikutus
Kohtalainen
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
EloSmart & Clean -säätiö
Yhteyshenkilöt
 • Mikko Martikka

  Mikko Martikka

  erityissuunnittelija

  Elinkeino-osasto

 • Kimmo Heinonen

  Kimmo Heinonen

  johtava asiantuntija

  Elinkeino-osasto

Tietoja päivitetty 29.04.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?