Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

130
Hiilivarastojen ylläpito viheralueilla ja kaupunkiympäristössä

Hiilinielut

Yleisten viheralueiden suunnittelussa  ja ylläpidossa huomioidaan toimenpiteiden vaikutukset hiilivarastoihin. Kaavoituksen ja viheraluesuunnittelun yhteyteen laaditaan käytäntöjä kompensoida rakentamisen myötä menetettyjä hiilivarastoja. 

Helsingin metsä- ja puustoista verkostoa ylläpidetään ja kehitetään kaupunkisuunnittelussa. Kaupunkipuita istutetaan paikkoihin, joissa niillä on hyvät kasvun edellytykset. Kaupungin omistamat metsäiset ja puustoiset alueet (ml. kaupungin omistamat alueet kaupungin rajojen ulkopuolella) pidetään elinvoimaisina ja puustoltaan monilajisina kestävän metsänhoidon toimin.

Yleistä hiilen sidonnasta kaupungissa

Kasvavassa kaupungissa hiilivarastojen on arvioitu tulevaisuudessa pienenevän yleiskaavan mukaisen rakentamisen seurauksena. Asemakaavoituksessa ja rakentamisessa on oleellista pyrkiä ratkaisuihin, joilla säilytetään alueen merkittävimmät hiilinielut. (Lähde: HNH-ohjelma) 

Hiilinieluina ja hiilivarastoina merkittävimpiä ovat nykyiset luonnonmukaiset alueet, erityisesti metsät. Metsä sitoo hiiltä eniten kasvaessaan elinvoimaisena. Luonnonmukainen maaperä varastoi hiiltä paitsi metsissä, myös esimerkiksi niityillä ja pelloilla.Hiilensidontaan tähtäävien toimenpiteiden kuten puuston lisäämisen vaikutus on pieni suhteessa rakentamisen myötä menetettyihin hiilivarastoihin. Luonnonmukaisten viheralueiden hiilensidontapotentiaali on suurempi kuin rakennettujen viheralueiden. Rakennetun kaupunkiympäristön puustolla ja kasvillisuudella on kuitenkin tärkeä merkitys ilmastonmuutokseen sopeutumisessa: kaupunkipuut pitävät yllä miellyttävää pienilmastoa ja kasvulliset alueet viivyttävät hulevesiä.

Tietoa hiilivarastoista (maaperä ja puusto) sekä hiilikompensaatiosta (vaihtoehdot ja kustannukset) tarvitaan merkittävästi lisää. 

Tavoitteet

 • Asemakaavan ilmastovaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös menetetty hiilivarasto ja hiilinielu, mikäli rakentaminen kohdistuu luonnonmukaiselle alueelle tai viheralueelle.
 • Viheralueet toteutetaan luonnonmukaisina, mikäli toiminnalliset, kulttuurihistorialliset tai muut syyt eivät edellytä rakennetumpaa ympäristöä.
 • Nykyinen metsäverkosto pyritään säilyttämään tiivistyvässä kaupungissa Metsä- ja puustoinen verkosto -oppaan (2019) ohjeiden mukaisesti. Avoimien alueiden mahdollinen metsittäminen tulee tehdä suunnitelmallisesti.
 • Helsingin liito-oravaselvitys on tekeillä. Liito-oravan elinympäristöjen säilyttämiseksi luodaan suunnitelmallisesti uusia latvusyhteyksiä paikkoihin, joissa yhteys katkeaa maankäytön muutoksen vuoksi. 
 • Kaupunkipuita istutetaan paikkoihin, joissa ne voivat kehittyä pitkäikäisiksi. Rakennetun viherympäristön suuresta hiilijalanjäljestä johtuen kestää kymmeniä vuosia, ennen kuin kaupunkipuiden hiilitase muuttuu negatiiviseksi.
 • Puuston uudistuminen varmistetaan metsäisillä alueilla kestävän metsänhoidon toimin. Valtaosa puustoisista alueista uudistuu luontaisesti pienipiirteisen hoidon keinoin. Tarvittaessa tehdään täydennysistutuksia. Luonnon monimuotoisuutta lisätään mm. jättämällä lahopuuta metsiin sekä vaalimalla arvokaita luontokohteita.

Hiilivarastoja ja hiilinieluja käsittelevää tietoa tuotetaan toimenpiteessä 135. Päästökompensaatiota käsitellään toimenpiteessä 136.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kaupunkimetsien ja -luonnon sekä yleisten viheralueiden suunnittelussa huomioidaan toimenpiteiden vaikutukset hiilivarastoihin. Kaavoituksen ja viheraluesuunnittelun yhteyteen laaditaan käytäntöjä kompensoida rakentamisen myötä menetettyjä hiilivarastoja.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 30.09.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 20.11.2019
  Seuraavat tehtävät sovittu
 • 05.12.2019
  Biohiilipohjaisten kasvualustojen tutkimus

  Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa aloitettiin marraskuussa tutkimus, jonka piiriin kuuluu noin 80 puuta. Tutkimuksessa selvitetään biohiilipohjaisten kasvualustojen vaikutusta maaperän toimintaan ja puiden kasvuun. Tavoitteena on puiden ja maaperän hyvinvoinnin parantamisen myötä viheralueiden hiilensidonnan kiihdyttäminen. Lisätietoja 

 • 13.12.2019
  Yhteys HNH-toimenpiteen 136 (päästökompensaatiot) vastuutahoon
  Mitä on tehtävä?
 • 30.06.2020
  Yhteistyöryhmän luominen kompensaatiokäytäntöjen edistämiselle
 • 31.12.2020
  Niittyverkostoselvitys

  Avoimien alueiden verkostoa ja sen arvoja käsittelevä niittyverkostoselvitys käynnistyy 2020. Metsäverkostoa ja niittyverkostoa käsittelevien selvitysten yhteistuloksena on mahdollista löytää valikoituja avoimia alueita, joiden merkitys niittyverkoston kannalta on pieni. Näissä tapauksissa metsittäminen voi olla hyvä vaihtoehto.

Mittarit

Luonnonmukaisiksi suunnitellut uudet viheralueet
Vaikutus
Kohtalainen
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Yhteyshenkilöt
 • Riikka Äärelä

  Riikka Äärelä

  maisema-arkkitehti

  Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu

 • Hanna Ikonen

  Hanna Ikonen

  suunnittelija

  Asemakaavoitus

Tietoja päivitetty 12.05.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?