Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

131
Metsä- ja puustoinen verkosto

Hiilinielut

Helsingin metsä- ja puustoista verkostoa ylläpidetään ja kehitetään kaupunkisuunnittelussa. Kaupunkipuita istutetaan paikkoihin, joissa niillä on hyvät kasvun edellytykset.

Kaupunkipuiden osuutta käsitellään toimenpiteessä 130. Puustoisen verkoston säilymistä tonteilla edistetään viherkertoimen avulla, toimenpide 134.

Yleistä hiilen sidonnasta kaupungissa :

Kasvavassa kaupungissa hiilivarastojen on arvioitu tulevaisuudessa pienenevän yleiskaavan mukaisen rakentamisen seurauksena. Asemakaavoituksessa ja rakentamisessa on oleellista pyrkiä ratkaisuihin, joilla säilytetään alueen merkittävimmät hiilinielut. (Lähde: HNH-ohjelma) Jos kaupungissa rakennetaan luonnontilaisille alueille, myös menetetty hiilensidontapotentiaali tulisi pystyä mittaamaan. Hiilensidontaan tähtäävien toimenpiteiden kuten puuston lisäämisen vaikutus on pieni suhteessa rakentamisen myötä menetettyihin hiilivarastoihin. Hiilinieluina merkittävimpiä ovat nykyiset luonnontilaiset alueet, erityisesti metsät. Metsä sitoo hiiltä eniten kasvaessaan elinvoimaisena. Luonnontilainen maaperä sitoo hiiltä paitsi metsissä, myös esimerkiksi niityillä ja pelloilla. Tietoa hiilivarastoista (maaperä ja puusto) sekä hiilikompensaatiosta (vaihtoehdot ja kustannukset) tarvitaan merkittävästi lisää, jotta HNH-ohjelman hiilivarastoja koskevien toimenpiteiden 130-132 vaikutuksia voidaan mitata.

Toimenpiteen tavoitteena on:

 • Nykyinen metsäverkosto pyritään säilyttämään tiivistyvässä kaupungissa Metsä- ja puustoinen verkosto -oppaan (2019) ohjeiden mukaisesti. Metsäisten alueiden lisäämisen mahdollisuudet tiivistyvän kaupungin alueella ovat vähäiset.
 • Avoimien alueiden mahdollinen metsittäminen tulee tehdä suunnitelmallisesti. Avoimien alueiden verkostoa ja sen arvoja käsittelevä niittyverkostoselvitys alkaa 2020. Metsäverkostoa ja niittyverkostoa käsittelevien selvitysten yhteistuloksena on mahdollista löytää valikoituja avoimia alueita, joiden merkitys niittyverkoston kannalta on pieni. Näissä tapauksissa metsittäminen voi olla hyvä vaihtoehto.
 • Helsingin liito-oravaselvitys on tekeillä. Liito-oravan elinympäristöjen säilyttämiseksi luodaan suunnitelmallisesti uusia latvusyhteyksiä paikkoihin, joissa yhteys katkeaa maankäytön muutoksen vuoksi. Puustoisten alueiden kokonaismäärä ei lisäänny, joten hiilen sidonta ei kasva.

 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Helsingin yleiskaavan metsäverkostoa (sis. suojelualueet ja viherverkoston metsät) toteutetaan metsittämällä avoimia kohtia ja lisäämällä myös kaupunkirakenteeseen aurinkoenergiapotentiaalia varjostamatonta puustoa.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Vaikutus
Kohtalainen
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Yhteyshenkilöt
 • Riikka Äärelä

  Riikka Äärelä

  maisema-arkkitehti

  Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu

 • Hanna Ikonen

  Hanna Ikonen

  suunnittelija

  Asemakaavoitus

Tietoja päivitetty 20.11.2019

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 30.09.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2020
  Toimenpide on osa jatkuvaa toimintaa

Mittarit

Sopiviin kasvupaikkoihin istutettujen kaupunkipuiden lukumäärä
Rakennusmaaksi asemakaavoitettu metsäpinta-ala

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?