Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

145
Toimenpideohjelman arvioinnin työkalut

Seuranta ja raportointi

Toimenpiteitä seurataan järjestelmällisesti 

Hiilineutraalin Helsingin toteuttamisessa on tärkeää, että päätöksenteko on läpinäkyvää ja pohjautuu parhaaseen mahdolliseen tietoon. Tutkimustiedon lisäksi on tärkeää ottaa huomioon kansalaisten mielipiteet ja arvot. Keräämme tiedot toimenpiteiden etenemisestä, päästövähennyksistä ja muista vaikutuksista Helsingin ilmastovahti -palveluun, jossa niihin voi kuka tahansa tutustua. Työ ei ole vielä valmis vaan tieto karttuu pikku hiljaa.

Määritämme jokaiselle toimenpiteelle mittarit, joiden perusteella seuraamme toimenpiteiden etenemistä ja vaikutuksia. Toimenpiteet mittareineen kytkeytyvät toisiinsa niin sanotuksi näkemysverkoksi. Toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan avoimilla laskentamalleilla, jotta niiden lähtöoletuksia ja laskentaa pystytään tarvittaessa korjaamaan ja päivittämään. Toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa keskitytään ensin päästöihin ja kustannuksiin: kuinka paljon päästöjä pystytään vähentämään tietyllä taloudellisella panostuksella. Olemme kehittäneet beta-version ns. skenaariotyökalusta, jolla voidaan arvioida eri toimenpiteiden päästövähennysvaikutuksia.

Avoimen päätöksentekokäytännön periaatteisiin kuuluu tiedon avoimuus. Kaupungit teettävät erilaisia konsulttiselvityksiä, jotka lopputuotoksena on staattinen raportti. Niitä on vaikea päivittää uuden tiedon karttuessa, sillä laskentamalli on arvioinnin tehneellä konsultilla. Helsingin tavoitteena on kehittää avointa vaikutusarviointia, jotta kertakäyttöisistä raporteista päästäisiin läpinäkyvämpiin ja paremmin perusteltaviin arvioihin. 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Otetaan käyttöön uusia arvioinnin työkaluja, joilla voidaan seurata tarkemmin toimenpiteiden toteutumista, kustannuksia, hyötyjä, päästöjen kehitystä, vihreitä työpaikkoja, ilmanlaatua ja terveys- ym. vaikutuksia.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Viimeisimmät päivitykset

name
Sonja-Maria Ignatius

KILTOVA-hankkeen loppuraportti valmis

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vetämän KILTOVA (Kaupunkien ilmastotoimenpiteiden vaikutusarviotyökalu) -hankkeen loppuraportti on julkaistu. Hankkeessa arvioitiin, millaisia työkaluja ilmastovaikutusten ja muiden vaikutusten arviointiin on käytössä. Olimme mukana hankkeen ohjausryhmässä ja kiitämme ansiokkaasta työstä!

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 14.06.2019
  Skenaariotyökalun early alpha -versio esitellään asiantuntijoille

  Skenaariotyökalu auttaa arvioimaan, millä oletuksilla päädytään tiettyyn päästökehitykseen.

 • 31.08.2019
  Skenaariotyökalun jatkokehityksestä on sovittu seuraavat askeleet

  Tulevan päästökehityksen mallintamisen sijaan keskitytään syksyn 2019 aikana näkemysverkon täydentämiseen ja kerätään mittareihin tietoa menneestä kehityksestä, nykytilanteesta ja tavoitteista. 

 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 23.10.2019
  Kolmen toimenpiteen vaikutusketju on valmis

  Ainakin kolmen toimenpiteen vaikutusketju on esitetty ja datat on löydetty. Esimerkkejä ovat toimenpiteet 2, 3 ja 37.

  Huom. toimenpiteiden vaikutusketjua muokataan jatkossa yksinkertaisemmaksi (tilanne 24.5.2020) eivätkä toimenpiteiden 2,3 ja 37 vaikutusketjut ole ajan tasalla.

 • 15.12.2019
  On sovittu, miten KILTOVA-työtä jatketaan

  Päästövähennystoimenpiteiden vaikutusten arviointiin keskittyi vuonna 2019 Ympäristöministeriön rahoittama KILTOVA-hanke, jossa ovat Helsingin lisäksi mukana muut Suomen suurimmat kaupungit. KILTOVA-hankkeen loppuraportti "Työkaluja kaupunkien ilmasto-ohjelmien vaikutusten arviointeihin" julkaistiin joulukuussa. Helsingin kaupunki on ollut marras-joulukuussa mukana KILTOVA2-jatkosuunnittelussa, josta voit kysyä lisää ari.nissinen@syke.fi. KILTOVA2-toteutumisesta ei ole tällä hetkellä varmuutta (24.5.2020).

   

 • 16.12.2019
  Skenaariotyökalun beta-versio esitellään

  Esittelimme skenaariotyökalun beta-version Helsingin ilmastoverkostolle, Ilmastovahdin yhteyshenkilöille ja kuuden suurimman kaupungin ympäristöjohtajien verkostolle. Skenaariotyökalun jatkokehityksestä ei ole tällä hetkellä varmuutta (tilanne 24.5.2020). https://skenaario.hnh.fi/

 • 27.04.2020
  Tapaaminen avoimesta päästölaskennasta ja skenaariotyökalusta

  Tapaamme SYKEn ja HSY:n asiantuntijoiden kanssa ja keskustelemme päästölaskennan avaamisesta ja siitä, millaisia skenaariotyökaluja tarvittaisiin ilmastopolitiikan tueksi Helsingissä ja muualla. Tämän kokouksen oli tarkoitus olla marraskuussa 2019, mutta siirsimme sitä keväälle 2020, koska keskityimme Helsingin skenaariotyökalun kehitykseen marras-joulukuussa. Olemme käyneet keskusteluja SYKEn kanssa, mutta konkreettista suunnitelmaa jatkoon ei ole vielä.

  Mitä on tehtävä?
 • 31.07.2020
  Avoimen vaikutusarvioinnin nopea kokeilu Siemensin kanssa

  Touko-kesäkuussa 2020 toteutamme Siemensin kanssa nopean kokeilun, jossa kehitämme liikenteen toimenpiteiden avointa vaikutusarviointia. Tarkoituksena on mallintaa, miten toimenpiteet vaikuttavat päästöihin, ilmanlaatuun, työllisyyteen ja kustannuksiin. Aikaisemmista konsulttitöistä poiketen tässä kokeilussa vaikutusarvioinnin logiikka ja tuotettu malli avataan julkisiksi. Vaikutusarviointi kytketään skenaariotyökaluun.

 • 01.08.2020
  Hanke Ilmastovahdin käytöstä muissa kunnissa

  Kerava, Järvenpää, Vantaa, Helsinki ja Uudenmaanlitto ovat mukana hankkeessa, jossa Ilmastovahdista kehitetään muillekin kunnille helposti käyttöönotettava malli. Hanke alkaa elokuussa ja saa tukea ympäristöministeriöltä. 

Mittarit

Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Päästöluokat
Vastuuorganisaatiot
Palu_YmpaHSY
Yhteyshenkilöt
 • Sonja-Maria Ignatius

  Sonja-Maria Ignatius

  ympäristösuunnittelija

  Ympäristönsuojeluyksikkö

Tietoja päivitetty 24.05.2020