Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

16
Kaavoitus ja kestävät liikkumismuodot

Täydentyvä kaupunkirakenne

Toimenpiteet 8, 14 ja 16 ovat tavoitteiltaan yhteinäiset ja siksi ne on seurantaa varten yhdistetty

Kaupungin yhdyskuntarakennetta täydentämällä edistetään joukkoliikenteen ja muiden kestävien kulkumuotojen käyttöä sekä parannetaan raideliikenneverkon kattavuutta. Helsingin yleiskaavan toteuttamisohjelma on kaupunginvaltuustossa hyväksytyn yleiskaavan jatkosuunnittelua ajoittava ohjelma.

Toteuttamisohjelmaa tarvitaan, jotta uusi kaupunkirakenne toteutuu yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti ja ennakoitavalla tavalla. Aikatauluttamisella on suuri merkitys ajatellen esimerkiksi yleiskaavan tavoitteiden kannalta tärkeitä raideliikenteen investointeja, jotka pitää saada toteutettua samanaikaisesti uuden asuin- ja työpaikkarakentamisen kanssa.

Yleiskaavan toteuttamisohjelma ohjaa ensisijaisesti kaupungin asemakaavoituksen ja liikennesuunnittelun aikatauluja, mutta myös muut toimialat tarvitsevat tietoa kaupungin rakentamisen tulevaisuudenkuvasta – esimerkiksi energiahuollon ja palveluverkon suunnittelu. Toteuttamissuunnitelmassa ohjataan osaltaan myös sitä, miten kaupunkirakenne kehittyy laadullisesti. Tärkeitä teemoja ovat muun muassa kaupunginosien sosiaalisen eriarvoistumiskehityksen estäminen sekä ilmastoystävällinen kaupunkikehitys.

Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat laajat aluekokonaisuudet kytkeytyvät kauttaaltaan raideverkkoon, jolloin kaupunki kehittyy kestävänä, monitasoisena ja toiminnallisena verkostona yleiskaavassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Täydennysrakentamisen osuus on 40 prosenttia kaikesta uudesta rakentamisesta, ja tämä painottuu ennen kaikkea olemassa olevien joukkoliikenneasemien lähialueille. Vaikka täydennysrakentamisen rooli on hyvin tärkeä, vaatii Helsingin kaupunkistrategian mukainen kestävän kasvun tavoitteeseen vastaaminen myös laajempia ja nopeammin toteutettavia projektialueita tuekseen. Toteuttamisohjelmatyössä koko yleiskaavan rakentamispotentiaalia arvioitiin lukuisten kriteerien yhteistarkastelulla, mitä kautta valikoitui ensimmäisenä eli vuosina 2018–2030 asemakaavoitukseen etenevät alueet.

Jo aiemmin päätetyt pikaraitiotieinvestoinnit – Raide-Jokeri ja Kruunusillat – hyödynnetään tiivistämällä näihin liittyvillä vyöhykkeillä maankäyttöä kauttaaltaan.  Pikaraitiotieverkkoa laajennetaan kaupungin strategian mukaisesti kantakaupungista ulospäin. Ensimmäisinä pikaraitiotiehen tukeutuvina kaupunkibulevardeina suunnitellaan Vihdintien ja Tuusulanväylän eteläosia. Viikin–Malmin pikaraitiotie kytkee Malmin lentokenttäalueen Latokartanon ja Koskelan kautta kantakaupunkiin. Malmin asemanseudulla on suuri merkitys koko koilliselle Helsingille, ja Malmin keskustan täydennysrakentaminen onkin nostettu toteuttamisohjelman ensimmäiseen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan myös Puotilanrannan ja Rastilan merellinen aluekokonaisuus, joka rakentuu hienoon ympäristöön vastaten merellisen asumisen kysyntään.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kaavoituksella ohjataan pyöräily- ja jalankulkupainotteisten kortteleiden ja alueiden syntyyn
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 23.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
  Mitä on tehtävä?
 • 31.08.2021
  Toteuttamisohjelmaa tarkistetaan valtuustokausittain kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä.

Mittarit

Kerrosala, joka on kaavoitettu raideliikenteen lähelle
Uusien raitiotieväylien rakennettu pituus
Yleissuunnitelmissa päätetty uuden raitiotieverkon pituus
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Päästöluokat
Vastuuorganisaatiot
Maka_AskaMaka_Like
Yhteyshenkilöt
 • Jari Rantsi

  Jari Rantsi

  liikenneinsinööri

  Liikenne- ja katusuunnittelu

 • Oskari Kaupinmäki

  Oskari Kaupinmäki

  pyöräilykoordinaattori

  Liikenne- ja katusuunnittelu

Tietoja päivitetty 24.01.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?