Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

8
Kestävä liikenne ja maankäytön suunnittelu

Kestävien kulkumuotojen käyttö

Kaupungin yhdyskuntarakennetta täydentämällä edistetään joukkoliikenteen ja muiden kestävien kulkumuotojen käyttöä sekä parannetaan raideliikenneverkon kattavuutta. Helsingin yleiskaavan toteuttamisohjelma on kaupunginvaltuustossa hyväksytyn yleiskaavan jatkosuunnittelua ajoittava ohjelma.

Toteuttamisohjelmaa tarvitaan, jotta uusi kaupunkirakenne toteutuu yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti ja ennakoitavalla tavalla. Aikatauluttamisella on suuri merkitys ajatellen esimerkiksi yleiskaavan tavoitteiden kannalta tärkeitä raideliikenteen investointeja, jotka pitää saada toteutettua samanaikaisesti uuden asuin- ja työpaikkarakentamisen kanssa.

Yleiskaavan toteuttamisohjelma ohjaa ensisijaisesti kaupungin asemakaavoituksen ja liikennesuunnittelun aikatauluja, mutta myös muut toimialat tarvitsevat tietoa kaupungin rakentamisen tulevaisuudenkuvasta – esimerkiksi energiahuollon ja palveluverkon suunnittelu. Toteuttamissuunnitelmassa ohjataan osaltaan myös sitä, miten kaupunkirakenne kehittyy laadullisesti. Tärkeitä teemoja ovat muun muassa kaupunginosien sosiaalisen eriarvoistumiskehityksen estäminen sekä ilmastoystävällinen kaupunkikehitys.

Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat laajat aluekokonaisuudet kytkeytyvät kauttaaltaan raideverkkoon, jolloin kaupunki kehittyy kestävänä, monitasoisena ja toiminnallisena verkostona yleiskaavassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Täydennysrakentamisen osuus on 40 prosenttia kaikesta uudesta rakentamisesta, ja tämä painottuu ennen kaikkea olemassa olevien joukkoliikenneasemien lähialueille. Vaikka täydennysrakentamisen rooli on hyvin tärkeä, vaatii Helsingin kaupunkistrategian mukainen kestävän kasvun tavoitteeseen vastaaminen myös laajempia ja nopeammin toteutettavia projektialueita tuekseen. Toteuttamisohjelmatyössä koko yleiskaavan rakentamispotentiaalia arvioitiin lukuisten kriteerien yhteistarkastelulla, mitä kautta valikoitui ensimmäisenä eli vuosina 2018–2030 asemakaavoitukseen etenevät alueet.

Jo aiemmin päätetyt pikaraitiotieinvestoinnit – Raide-Jokeri ja Kruunusillat – hyödynnetään tiivistämällä näihin liittyvillä vyöhykkeillä maankäyttöä kauttaaltaan.  Pikaraitiotieverkkoa laajennetaan kaupungin strategian mukaisesti kantakaupungista ulospäin. Ensimmäisinä pikaraitiotiehen tukeutuvina kaupunkibulevardeina suunnitellaan Vihdintien ja Tuusulanväylän eteläosia. Viikin–Malmin pikaraitiotie kytkee Malmin lentokenttäalueen Latokartanon ja Koskelan kautta kantakaupunkiin. Malmin asemanseudulla on suuri merkitys koko koilliselle Helsingille, ja Malmin keskustan täydennysrakentaminen onkin nostettu toteuttamisohjelman ensimmäiseen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan myös Puotilanrannan ja Rastilan merellinen aluekokonaisuus, joka rakentuu hienoon ympäristöön vastaten merellisen asumisen kysyntään.

Toimenpiteet 8, 14 ja 16 ovat tavoitteiltaan yhteinäiset ja siksi ne on seurantaa varten yhdistetty.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Parannetaan joukkoliikenteen palvelutasoa sekä raideliikenneverkon kattavuutta
- varmistamalla riittävä matkustajakysyntä maankäytön ja liikenneinvestointien yhtäaikaisella suunnittelulla (mm. täydennysrakentaminen)
- vahvistamalla joukkoliikenteen tehokasta runkoverkkoa
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Yhdistetyt toimenpiteet
14Kaupungin yhdyskuntarakennetta täydentämällä edistetään joukkoliikenteen ja muiden kestävien kulkumuotojen käyttöä
16Kaavoituksella ohjataan pyöräily- ja jalankulkupainotteisten kortteleiden ja alueiden syntyyn

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 11.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2020
  Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelma

  Työssä suunnitellaan Vihdintien pikaraitiotie ja läntisen kantakaupungin raitiotiet

 • 31.12.2021
  Viikki - Malmi pikaraitiotieyhteyden yleissuunnittelu
 • 31.12.2026
  Kruunusillat-hankkeen toteuttaminen

Mittarit

Kerrosala, joka on kaavoitettu raideliikenteen lähelle
Yleissuunnitelmissa päätetty uuden raitiotieverkon pituus
Uusien raitiotieväylien rakennettu pituus
Täydennysrakennuskohteiden osuus kaikesta asemakaavoituksesta
Vaikutus
Kohtalainen
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
HSLMaka_LikeHKL
Yhteyshenkilöt
 • Anton Silvo

  Anton Silvo

  liikenneinsinööri

  Helsingin kaupunki

 • Niko Setälä

  Niko Setälä

  projektipäällikkö

  Liikenne- ja katusuunnittelu

 • Markku Granholm

  Markku Granholm

  liikenneinsinööri

  Liikenne- ja katusuunnittelu

 • Jari Rantsi

  Jari Rantsi

  liikenneinsinööri

  Liikenne- ja katusuunnittelu

 • Hanna Ikonen

  Hanna Ikonen

  suunnittelija

  Asemakaavoitus

Tietoja päivitetty 25.05.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?