Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

90
Ilmastonmuutos koulutyössä

Kasvatus ja koulutus

Toimenpide jakautuu kahteen osaan:

90.1. Vahvistetaan ilmastonmuutoksen hillintätoimien ja kiertotalouden osaamista varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella ja niiden opetuksen suunnittelmissa

Nykytilan kartoitusta varten tarvitaan kysely, jossa kartoitetaan, mitä toimenpiteitä päiväkodeissa ja oppilaitoksissa jo on.

Tunnistetut kehitystarpeet: 

 • Tarkennetaan ilmastonmuutoksen hillintätoimien ja kiertotalouden osaamista varhaiskasvatussuunnitelmassa ja perusopetussuunnitelmassa
 • LOPS 2021 työssä ilmastokasvatus ja kiertotalous huomioidaan laaja-alaisissa tavoitteissa ja lukiokursseissa
 • Ilmastoasiat päiväkotien ja oppilaitosten toimintasuunnitelmiin

NYKYTILA:

Helsinki tekee korkeakouluyhteistyötä yliopistojen kanssa ja pilotoi omia ilmastonmuutoskurssejaan. 

90.2 Kehitetään opettajien osaamista (ks myös toimenpide 93)

Lähtötilanne: Opettajille järjestetään koulutusta ulkopuolisten toimijoiden puolesta. Koulutukset löytyvät koulutuskalenterista.

Tunnistetaan kehitystarpeet

 • Järjestetään opettajien täydennyskoulutusta ilmastonmuutoksesta ja kiertotaloudesta opettajille
 • Jaetaan osaamista ja hyviä käytänteitä

Vaikutuksia arvioidaan tarkemmin ja mittareita kehitetään lähitulevaisuudessa.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Vahvistetaan ilmastonmuutoksen hillintätoimien ja kiertotalouden osaamisen osuutta opetussuunnitelmissa ja yleensä koulutyössä. Kehitetään opettajien osaamista.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 31.01.2019
  Uusi luontoalan perustutkinto

  Vuonna 2019 Stadin ammatti- ja aikuisopistossa aloitti uusi luontoalan perustutkinnon opetus ja opiskelu. 

  Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

  Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa voi hakea opiskelemaan luontoalan osaamisalaa. Tutkintonimike voi olla vaihtoehtoisesti joko luonto-ohjaaja tai luonto- ja ympäristöneuvoja. 

  Koulutuksen laajuus ja kesto

  Koulutus on laajuudeltaan 180 osaamispistettä ja kestää enintään kolme vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten se hankitaan eri oppimisympäristöissä.

  Toteutustapa

  Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon voi suorittaa oppilaitosmuotoisena opiskeluna tai oppisopimuskoulutuksena tai niiden yhdistelmänä.

  Työhön liittyviä vaatimuksia

  • yhteistyö- ja neuvottelutaidot
  • kyky toimia erilaisten ihmisten kanssa
  • omatoimisuus ja joustavuus
  • huolellisuus

  Henkilökohtaiset ominaisuudet

  • organisointikyky
  • sosiaalisuus
  • kyky ratkaista ongelmia
  • hyvä fyysinen kunto

  Tutkintonimikkeet

  • Luonto-ohjaaja
  • Luonto- ja ympäristöneuvoja

  Uramahdollisuudet

  Luonto- ja ympäristöalan ammattilaisilla on vahva osaaminen ympäristön ja luonnon monipuoliseen sekä kestävään hyötykäyttöön. Luonto- ja ympäristöalan ympäristömyönteinen toiminta kohdistuu ympäristön hoitoon ja kunnossapitoon sekä luonnon monipuoliseen hyödyntämiseen.

  Luonto- ja ympäristöyrittäjyydellä on huomattavaa kasvupotentiaalia kaupungeissa. Kasvupotentiaalia on erityisesti luontomatkailun ja luonnontuotteiden tuotteistamisen parissa.

  Alan työtehtävät

  • luontoretkiohjaajan tehtävät matkailualalla
  • ympäristönkunnostukseen liittyvät tehtävät ulkoilualueilla
  • luonto- ja ympäristöalaan kuuluvat ohjaus- ja neuvontatehtävät 
  • luonnontuotteiden valmistaminen ja valmistukseen ohjaaminen

  Työnantajia

  • Puutarhaliikkeet
  • Kaupungin ympäristönhoito
  • Järjestöt
  • Luontokoulut
  • Hyvinvointiyritykset
  • Luontomatkailuyritykset
  • Oma yritys

  Koulutuspaikka
  Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Prinsessantien toimipaikka
  Prinsessantie 2
  00820 Helsinki

  https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/koulutukset/koulutukset-tutkinnot/koulutukset-perustutkinnot/luonto-ja-ymparistoalan-perustutkinto 

 • 04.06.2019
  ilmastonmuutoskoulutusta opettajille

  Maailman nuorten ilmastohuippukokouksen yhteydessä Kasko järjesti yhdessä Opetushallituksen, Opetusministeriön ja Sitran kanssa koulutustapahtuman Kaskon opettajille ilmastonmuutoksesta. Kouluttajia oli mm. Helsingin yliopistolta, TAT:sta, WWFstä ja Luonnonsuojeluliitosta. Päivän aikana opettajat myös vierailivat KYMPin järjestämässä ilmastonmuutosnäyttelyssä Oodissa. 

  Koko ohjelma: https://wssc.enoprogramme.org/general-info/to-finnish-teachers  

 • 11.09.2019
  ilmastonmuutoskoulutusta opettajille

  Helsinki Design Weekin aikana järjestettii Ilmastokoulu, jonka ohjelmaa oli suunnittelemassa Hgin kanslian lisäksi myös Kasko. 

  Keskiviikkona 11.9. viikon ohjleman iltapäiväosuus oli suunniteltu etenkin opettajille. 

  Ohjelma tässä : https://www.helsinkidesignweek.com/fi/events/climate-school/  

 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 23.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 05.11.2019
  kestävän kehityksen koulutuspäivä opettajille

  Helsinki Education Weekin aikana pidettiin Luonnotietellisessä museossa Kaskon opettajille koulutuspäivä ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä. Paikalla oli myös mm. KYMPin Mira Jarkko esittelemässä Hiilineutraali Helsinki toimenpideohjelmaa ja Kanslian kanssa toteuttavan ilmastovaikuttamisen tiekartan palvelumuotoilutoimisto. Muutoin kouluttajina ja puhujina oli Hundred organisaation kautta tulleita ulkomaalaisia innovaattoreita, ketkä toteuttavat opetuksessaan ekologisia periaatteita. 

  Koko ohjelma: https://www.helsinkieducationweek.com/fi/events/sustainability-workshop-day 

 • 20.12.2019
  FY8 ja KE14 yhteistyökurssi Ympäristötutkimus: ilmastonmuutoksen kemiaa ja fysiikkaa

  Kallion lukiossa syyslukukaudella 2019

  Kurssilla tarkasteltiin ilmakehää ja sen kemiallis-fysikaalisia prosesseja, ja perehdyttiin erityisesti ilmastonmuutokseen liittyviin ilmiöihin kemian ja fysiikan näkökulmista. Tarkoitus oli lisätä opiskelijoiden valmiuksia ymmärtää ilmastonmuutosta ilmiönä paremmin ja parantaa mahdollisuutta osallistua ympäristöön ja ihmiseen liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

  Kurssilla käytettiin soveltuvin osin Helsingin Yliopiston tuottamaa ILMASTO.NYT -verkkokurssin materiaalia. Vierailuja yliopistolle tehtiin kaksi: F2k-laboratoriossa opiskelijat tekivät lämpöabsorptiotyön sekä kävimme kuulemassa luennon hiilijalanjäljestä ja -kädenjälki sekä kestävästä elämäntavasta.

  Kurssin päätteeksi teimme yön yli retken Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäasemalle. Hyytiälässä opiskeltiin tutkijoiden opastuksella metsän ominaisuuksia ilmastonmuutoksen hallinnan näkökulmasta sekä tutustuttiin siellä tehtävään tutkimukseen. Opiskelijat myös esittelivät toisilleen omat ilmastonmuutokseen liittyvät tutkielmat Hyytiälän tiloissa.

  Kurssi arvioitiin suoritusmerkinnällä S/H ja sen sai joko fysiikasta tai kemiasta opiskelijan oman opintopolun mukaan. Arvioinnin kriteereinä olivat aktiivinen osallistuminen ja kurssiin liittyvien tehtävien suorittaminen. Kurssille pystyi osallistumaan, jos oli jo opiskellut kemiaa tai fysiikkaa enemmän kuin yhden pakollisen kurssin, tai on aikonut niin tehdä lukuvuoden 2019-2020 aikana.

   

  OPH:n rahoittama Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin -hanke on tukenut kurssin suunnittelua.

 • 30.01.2020
  perusopetuksen ja lukioiden rehtorien HNH kick off

  Perusopetuksen ja lukioiden rehtorien, sekä Stadin ammatti-ja aikuisopiston, työväenopiston ja Arbiksen johtajien, rehtoreiden ja koulutuspäälliköiden koulutusiltapäivässä pidetään heille HNH35 kick off, jolla pyritään lisäämään heidän ymmärrystä ei ainoastaan HNH-toimenpideohjelmasta vaan myös ilmastokasvatuksesta heidän oppilaitoksissaan. Paikalla myös koko Kaskon johto ja aluepäälliköt.

  Rehtorit pääsevät työpajassa suunnittelemaan miltä ilmastokasvatus näyttää heidän oppilaitoksissaan. Täten he voivat viedä tämän asian omille opettajilleen sekä oppilaitoksensa toimintasuunnitelmaan. 

   

 • 24.04.2020
  Hiilineutraali Helsinki LOPS 2021 - suunnittelussa

  Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelman keskeiset sisällöt näkyvät selkeästi LOPS 2021:ssa. Esimerkiksi lukion opetussuunnitelman arvopohjassa todetaan, että lukio-opetuksessa opiskelja ymmärtää oman toimintansa ja globaalin vastuun merkityksen luonnonvarojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä

  Konkreettisesti toimenpiteen vaikutus näkyy esimerkiksi siten, että Helsingin kaupungin lukioissa järjestetään vuoden 2021 aikana ensimmäisen vuoden opiskelijoille oppiainerajat ylittävä Hiilineutraali Helsinki opintojaksokokeilu. 

  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2020
  Climate Universityn materiaalin hyödyntäminen lukioissa

  Climate University on tuottanut avointa materiaalia liittyen ilmastonmuutokseen. Helsingin kaupungin lukioiden opettajia on ollut mukana kehittämässä Ilmasto.nyt -lukiolaisille suunnattua kurssimateriaalia, joka julkaistaan avoimeen käyttöön syksyllä 2020. Lukioiden ja muiden oppilaitosten opettajat ja opiskelijat voivat vapaasti hyödyntää tätä materiaalia. Helsingin kaupungin lukioiden opiskelijat voivat myös suorittaa Ilmasto.nyt -kurssin Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kautta lukuvuonna 2020-21.

  https://blogs.helsinki.fi/climateuniversity/online-resources/

  OPH:n rahoittama Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin -hanke koordinoi yhteistyötä Helsingin kaupungin lukioiden ja Climate universityn välillä.

 • 31.12.2020
  HNH-tavoitteiden edistäminen osana Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin -hanketta

  Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin -hankeessa kehitetään Helsingin kaupungin lukioiden ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on

  • parantaa lukiolaisten tietoja erilaisista jatko-opiskelumahdollisuuksista
  • kehittää lukiolaisten mahdollisuuksia opiskella korkeakouluopintojen sisältöjä jo lukioaikana
  • helpottaa lukiolaisten jatko-opintopolun löytymistä 
  • luoda Helsingin kaupungin lukioihin korkeakouluyhteistyön malli 

   

  Hankkeessa pilotoidaan mm. lukiolaisille suunniteltuja korkeakouluyhteistyötä sisältäviä kursseja ja kurssin osia, järjestetään lukiolaisille ja opettajille erilaisia tapahtumia ja tutustumismahdollisuuksia korkeakouluihin. Lisäksi hankkeessa tehdään  oppimateriaaliyhteistyötä. Hanke edistää yhtenä osana toimintaansa HNH2035 tavoitteita ja tukee mm. lukioiden Ilmastonmuutos- ja HNH2035-kurssien korkeakouluyhteistyötä sekä koordinoi ja viestii Climate University -yhteistyöstä Helsingin kaupungin lukioille.

  Hanke on Opetushallituksen rahoittama ja kestää 11/2018-12/2020.

 • 31.12.2020
  Climate University yhteistyö alkaa

  Helsinki aloitti vuonna 2019 korkeakouluyhteistyön Climate University yliopistoverkoston kanssa (11 yliopistoa hankkeessa mukana). 

  https://blogs.helsinki.fi/climateuniversity/ 

  Helsingin kaupungin lukioiden opettajia on osallistunut Climate University workshopeihin

  10.-11.10.2019 Oulu: Climate education and communication

  19.-20.11.2019 Vantaa/Metropolia: Sustainable communities

  2.-3.3.2020 Espoo/Aalto: Innovations and creativity in climate change education 

  Seuraava workshop: 26.-27.5.2020 Virtual Climate University

  OPH:n rahoittama Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin -hanke koordinoi yhteistyötä Helsingin kaupungin lukioiden ja Climate universityn välillä.

Mittarit

Täydennyskoulutettujen opettajien määrä
Vaikutus
Kohtalainen
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
KaskoOtkeKake
Yhteyshenkilöt
 • Anssi Almgren

  Anssi Almgren

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 • Helena Antikainen

  Helena Antikainen

  projektikoordinaattori/ Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin -hanke

  Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisen tuki

 • Riina Ståhlberg

  Riina Ståhlberg

  Pedagoginen asiantuntija

  Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisen tuki

Tietoja päivitetty 20.05.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?