Toiminnallinen mittari

Kantakaupungin pyöräilyn tavoiteverkon toteutunut pituus

Viimeisin mittaus
2019

32,50 km
3,50 km

Tavoitteeseen matkaa
6 vuotta

97,50 km

Tavoite
2025

130 km

Kantakaupungin pyörätieverkon toteutunut pituus. Toimenpiteen 2 Pyöräliikenteen kantakaupungin tavoiteverkko tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä kantakuapungin alueella olisi pyöräväyliä yhteensä 130 km, ja tämän mittarin avulla pystytään seuraamaan tämän tavoitteen toteutumista. Kattavampi ja yhtenäisempi pyöräväyläverkosto on yksi pyöräilybarometrissä tärkeimmiksi nousseista asioista, joka saisi helsinkiläiset pyöräilemään enemmän. Pyöräteiden määrän lisäämisen pitäisi siis suoraan lisätä pyöräilyn määrää Helsingissä, tässä tapauksessa varsinkin kantakaupungin alueella. Pyöräilyn määrän lisääntyminen paitsi vähentää liikenteestä koituvia pästöjä, myös edistää kuntalaisten terveyttä.

Lisää tietoa menneiden vuosien pyöräteiden pituuksista ja suunnitelmista löytyy tästä kaupunkristölautakunnan päätöksestä ja (myös päätöksen sivulta löytyvästä) vuoden 2014 pyöräilyn edistämisohjelmasta. Edistämisohjelmasta löytyy esimerkiksi kartta suunnitelluista pyöräteistä.

Kuvaaja

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
2Pyöräliikenteen kantakaupungin tavoiteverkko
Ajallaan
Kohtalainen