Hyppää sisältöön
Strateginen mittari

Helsingin kasvihuonekaasupäästöt (scope 1-2) (HSY)

Viimeisin mittaus
2020
2 360kt/v
-237 kt/v
Tavoitteeseen matkaa
14 vuotta
-1 658kt/v
Tavoite
2035
702kt/v

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöjen laskenta perustuu kansainväliseen kaupunkitason laskentastandardiin Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC). Taustalla on IPCC:n kansallisten päästöinventaarien metodiikka ja laskentaparametrit sekä Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen päästökertoimet.

Päästölaskennassa otetaan huomioon kolme tärkeintä kasvihuonekaasua: hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja dityppioksidi (N2O). Tulokset esitetään hiilidioksidiekvivalentteina, jolloin metaani- ja typpioksiduulipäästöt muutetaan ilmastonlämmityspotentiaaliltaan vastaavaksi määräksi hiilidioksidia ja lisätään hiilidioksidipäästöihin.

Laskennan painopiste on energiankulutuksen aiheuttamissa kasvihuonekaasupäästöissä. Inventaari sisältää seuraavien toimintojen aiheuttamat päästöt pääkaupunkiseudulla: rakennusten lämmitys, sähkönkulutus, liikenne (autoliikenne, satamat, paikallisjunat, raitiovaunut ja metrot), jätteiden ja jäteveden käsittely, maatalous sekä teollisuuden ja työkoneiden prosessipäästöt ja polttoaineet. Laskennan laajuus on GPC-standardin mukainen scope 2 (energian päästöt lasketaan kulutusperusteisesti; valtakunnallinen verkkosähkö). Tarkastelussa ei ole mukana lentoliikennettä, laivaliikennettä satamien ja lähialueiden ulkopuolella eikä ruoantuotannon ja kulutushyödykkeiden valmistamisen aiheuttamia välillisiä päästöjä (scope 3).

Lähde: HSY:n pääkaupunkiseudun khk-päästöjen laskentamenetelmä

Ennuste on laskettu lineaarisella regressioanalyysillä aiempien vuosien päästötietojen perusteella. Menetelmässä etsitään sellainen suora, joka parhaiten selittäisi mitatut arvot. Laskentamallin lähdekoodit ovat avoimesti saatavilla ja voit tutkia mallia selaimessasi.

Vaihtoehtoisia laskentoja on kaksi:

Lisäksi Helsingin tavoitteita on esitelty kansainvälisesti: Carbon Neutral Cities Alliance CNCA.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
139Osallisuus - ja vuorovaikutusmallien hyödyntäminen
Aikataulussa
Ei ole arvioitu